Polityka Prywatności

Wstęp


Firma  Nutricia Polska Sp. z o.o ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa
danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Nutricia Polska sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 00-728
Warszawa);

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak Nutricia Polska zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi.
Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam
potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających.

Prosimy o kontakt pod adresem serwis@nutriciamedyczna.pl,
jeśli
mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu
praw jako osoby, której dane dotyczą.
Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu 10.05.2018 r.  

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności


Firma Nutricia Polska czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest
ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie
przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania
następujących podstawowych zasad:

 • Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.
 • Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.
 • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie.
 • Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiazanie z określoną osobą.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż
opisano w Polityce Prywatności.

Jakie dane osobowe zbieramy?


Zbierane przez nas dane osobowe różnią się w zależności od celu ich zbierania oraz oferowanego Państwu
produktu lub usługi.

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 • a) Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres mail, adres rzeczywisty i numery telefonu
 • b) Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez linie obsługi klienta oraz wiadomości e-mail.
 • c) Informacje demograficzne takie jak Państwa wiek, płeć i preferencje co do stylu życia. Preferencje co do stylu życia obejmują Państwa preferencje co do niektórych z oferowanych przez nas produktów oraz Państwa zainteresowania powiązane z tymi produktami.
 • d) Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP,
 • e) Informacje o płatnościach za zakupy dokonane w jednym z naszych sklepów internetowych. Informacje o płatnościach zwykle dotyczą imienia i nazwiska osoby dokonującej płatności, jej adresu oraz danych o płatności takich jak dane karty kredytowej lub numer rachunku bankowego.
 • f) Informacje o Państwa stanie zdrowia, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio,
 • g) Informacje o osobach innych niż Państwo, np. dane osobowe członków Państwa rodziny, jeśli takie informacje są przekazywane nam bezpośrednio,
 • h)Profile z mediów społecznościowych,

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe nie bezpośrednio, gdy:

 • a) dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach
  związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach
  społecznościowych, lub
 • b) zapoznajemy się z danymi osobowymi na Państwa temat i zbieramy takie dane, czytając informacje
  zebrane przez inne strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej
  należącej do osoby trzeciej i gdy klikną Państwo na tę reklamę, możemy otrzymać informacje na Państwa
  temat oraz innych osób odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaru zasięgu i skuteczności
  tej reklamy).
Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?


Nutricia Polska zbiera Państwa dane osobowe, aby móc zapewnić najlepszą obsługę w Internecie i wysokiej
jakości obsługę klienta. W szczególności możemy zbierać, przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane
osobowe w następujących celach:

 • a) Do przetwarzania dokonywanych przez Państwa płatności za zakup produktów, do przekazywania informacji
  o statusie zamówienia, udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i prośby, oraz dokonywania oceny i
  rozstrzygania reklamacji,
 • b) Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub kontaktowania się z Państwem w celu
  udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby,
 • c) Do opracowywania i udoskonalania naszych produktów, usług, sposobów komunikacji i funkcjonalności
  naszych stron internetowych,
 • d) Do przekazywania Państwu informacji i zarządzania Państwa zapisem na nasz ew. newsletter i pozostałą
  korespondencję,
 • e) Do zarządzania codziennymi potrzebami biznesowymi w związku z Państwa udziałem w naszych konkursach,
  loteriach, promocjach lub na prośbę,
 • f) Do potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w
  inny sposób,
 • g) Dla lepszego poznania i oceny zainteresowań, pragnień i zmieniających się potrzeb naszych klientów
  aby udoskonalać naszą stronę internetową, nasze produkty i usługi oraz opracowywać nowe produkty i
  usługi,
 • h) Aby oferować spersonalizowane produkty i komunikację oraz rekomendacje produktów naszym klientom,
 • i) Do celów marketingu bezpośredniego produktów Nutricia Polska

Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania obowiązków prawnych lub w kontekście
naszych wzajemnych stosunków umownych.

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach wskazanych powyżej lub w innych celach, będziemy Państwa
informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.  

O ile to będzie wskazane, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W
przypadku udzielenia takiej zgody mają Państwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

Prawa, które Państwu przysługują


W związku z przetwarzaniem przez Nutricia Polska Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw,
które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te
mogą Państwo wykonywać poprzez  zgłoszenie na skrzynkę kontaktową: serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania


W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy,
jak ważne są te prawa, więc jeśli będą je Państwo chcieli wykonać, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie
na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo do przenoszenia danych


Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane
drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 • a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 • b) przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 • c) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu poprzez zgłoszenie
na skrzynkę kontaktową:serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo do usunięcia danych osobowych


Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 • a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 • b) cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 • c) wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
 • d) wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Nutricia Polska (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 • e) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 • f) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym
poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl a podejmiemy odpowiednie
działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich
przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich
powiązanie z określoną osobą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania


Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

 • a) kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 • b) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 • c) Nutricia Polska nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 • d) wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez Nutricia Polska , prosimy o
powiadomienie nas poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść
się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu


W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych.
Prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane
osobowe.

Jak chronimy Państwa dane osobowe


Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić
Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub
ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy
kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane
losobowe.

Udostępnianie danych osobowych


Nutricia Polska udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które
je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub
podobny sposób jak my.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż
opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub
gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.  

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym osobom trzecim w opisanych tu celach:

Kategoria osób trzecich: Rodzaj danych: Cele:

Agencje Marketingowe  
osobiste dane kontaktowe, Dystrybucja newslettera i wysyłka e-mail; wysyłka nagród z ew. konkursów, wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych; analiza danych; obsługa zapytań, próśb użytkownika, obsługa zamówień złożonych w sklepie
Agencje hostingowe osobiste dane kontaktowe, Hosting strony internetowej
Firmy kurieskie i pocztowe Imię, nazwisko, adres, numer telefonu wysyłka nagród z ew. konkursów, wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych, obsługa zamówień złożonych w sklepie
Partnerzy biznesowi Osobiste dane kontaktowe obsługa zamówień złożonych w sklepieUdostępnianie danych za granicę


Dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).  

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie


W odniesieniu do niektórych usługi i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany.
Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej np. System
posiadając dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu – automatycznie
personalizuje komunikację edukacyjną i/lub promocyjną przesyłaną do użytkownika dopasowaną do jego
preferencji, zainteresowań.

Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe dla potrzeb profilowania w celu przewidywania Państwa
zachowania na naszej stronie internetowej oraz produktów, które mogą być dla Państwa interesujące. System
posiadając dane behawioralne zbierane przez pliki cookies (np.: czas spędzany na poszczególnych stronach
Nutricia Polska) umożliwia badanie preferencji użytkowników.

W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Państwa i damy Państwu możliwość
zgłoszenia wcześniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. Prosimy także o kontakt z nami poprzez
zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl w celu uzyskania dodatkowych
informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

Pliki cookie i inne technologie


Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka
sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony Nutricia Polska lub obce strony internetowe,
oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować
następujące informacje:

 • a) Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 • b) Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 • c) Odwiedzone przez Państwa strony internetowe Nutricia Polska,
 • d) Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można w Polityce Cookies zamieszczonej w
stopce naszej strony internetowej.

Jak się z nami kontaktować


Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobowych
lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez zgłoszenie na skrzynkę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Nutricia Polska Sp.z o.o.: serwis@nutriciamedyczna.pl

1 Marketing bezpośredni jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej jako „europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

DO GÓRY

Polityka prywatności Polityka Cookies

Nutridrink, Nutridrink Yogurt style, Nutridrink Protein, Nutridrink Multifibre, Nutridrink Juice style, Cubitan Diasip – żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Stosować pod nadzorem lekarza. Producent N.V. Nutricia.

Ustawienia prywatności

Tutaj możesz w dowolnej chwili deklarować i modyfikować ustawienia plików cookie.

Bezwzględnie konieczne pliki cookie

Są niezbędne w celu zapewnienia funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć. Zazwyczaj są stosowane w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania związane z żądaniem usług (ustawienie preferencji w zakresie prywatności użytkownika, logowanie, wypełnianie formularzy itp.). Można ustawić przeglądarkę, aby blokowała takie pliki cookie lub wyświetlała odpowiednie powiadomienia, jednak niektóre części witryny nie będą wówczas działały.

Analityczne pliki cookie

Umożliwiają nam liczenie odwiedzin i źródeł ruchu oraz pomiar i poprawę wydajności naszej witryny. Pokazują nam, które strony są najmniej i najbardziej popularne i w jaki sposób odwiedzający poruszają się po witrynie. Jeśli użytkownik nie zgodzi się na ich zastosowanie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

Personalizujące pliki cookie

Służą do zwiększenia funkcjonalności witryny internetowej i personalizacji jej treści. Mogą być stosowane przez nas lub przez osoby trzecie, których usługi zostały dodane do naszych stron. Jeśli użytkownik nie zezwoli na ich zastosowanie, niektóre lub wszystkie z tych usług mogą nie działać poprawnie.

Pliki cookie do targetowania

Mogą zostać użyte przez naszych partnerów reklamowych poprzez naszą witrynę w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam na innych witrynach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, lecz pozwalają na jednoznaczną identyfikację przeglądarki i urządzenia internetowego użytkownika. W razie braku zgody na ich zastosowanie reklamy prezentowane użytkownikowi będą w mniejszym stopniu dostosowane do jego zainteresowań.